PREHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektov údajov (ďalej len: „GDPR”)

 

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov je MK, s.r.o., so sídlom Makovského 1392/2b, 163 00 Praha 6 Řepy, IČO: 49684469, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 23355 (ďalej len: „Správca“).

Kontaktné údaje správcu v súvislosti s GDPR sú: MK, s.r.o., Kotkova 273, 269 01 Rakovník, IČO: 49684469, tel.:+ 420 737 246 352, e-mail: gdpr@mk-rako.cz

Správca nemenoval poverencov pre ochranu osobných údajov.

 

II. Rozsah a zdroje spracovávaných osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného či iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi, či na plnenie zákonných povinností správcu.

Osobné údaje sú získavané priamo od subjektov údajov, a to registráciou do užívateľskej sekcie na e-shope, zaslaním dotazu alebo uskutočnením internetovej objednávky.

V rámci poskytnutia zákazníckej podpory sú Vaše osobné údaje získavané aj prostredníctvom on-line chatu, kde nám zasielate Vaše otázky, a na ktoré následne odpovedáme.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo súhlas so spracovaním osobných údajov poskytovaný pri registrácii účtu, alebo v súvislosti s cookies.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maily s dotazníkom. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

IV. Spracovatelia osobných údajov

Osobné údaje budú spracované strojovo alebo manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej forme v súlade s uvedenými zákonmi.

Spracovatelia osobných údajov sú:

 • osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru (Správca)
 • partneri prevádzkujúci platobné systémy pre potreby zabezpečenia on-line platby: B-payment s.r.o., Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1
 • osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu: Úspešný web s.r.o., Rubínova 1328, 269 01 Rakovník
 • osoby zaisťujúce prevádzku softvéru a ukladanie dát
 • osoby zaisťujúce marketingové služby: ROI digital s.r.o., Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí

Príjemcami Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy, či iné úrady.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Subjekt údajov súhlasí s tým, aby osobné údaje subjektov údajov mohli byť odovzdané inému správcovi.

 

V. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkach, pobočkách a sídle Správcu jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom v jeho sídle. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, príp. aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov.

Za týmto účelom prijal Správca všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VI. Doba spracovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými predpismi.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Osobné údaje spracovávané z on-line chatu Smartsupp sú uchovávané iba 3 mesiace. Potom sú všetky údaje automaticky zmazané.


VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 1. právo na spracovanie osobných údajov korektne, zákonným a transparentným spôsobom
 2. právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom
 3. právo na opravu osobných údajov prípadne obmedzenie spracovania
 4. právo na výmaz osobných údajov
 5. právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 6. právo na prenositeľnosť údajov
 7. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu gdpr@mk-rako.cz.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu splniť.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o uplatnenie práva, podanie sťažnosti alebo dotaz, sa môžete obracať  na e-mail: gdpr@mk-rako.cz . Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do 1 mesiaca od obdržania žiadosti. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť, najdlhšie však o 2 mesiace.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára a zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára alebo pri registrácii potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

Užívaním webových stránok súhlasíte s používaním a ukladaním súborov cookies. Na odvolanie udeleného súhlasu využite technické prostriedky (nastavenie) Vášho prehliadača, kde môžete súbory cookies zmazať a ich ukladanie zakázať. Viac tu.

 

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na internetových stránkach internetového obchodu.

 

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24.5.2018.